Vo štvrtok 14.12.2023 navečer sme si v priestoroch DMS v Galante pripomenuli 90-te výročie založenia nášho miestneho odboru Matice Slovenskej. Nie je veľa organizácií, ktoré sa môžu popýšiť takýmto vekom. Pri príležitosti tohto významného jubilea sme odhalili pamätnú tabuľu, ktorá bude pripomínať, že Matica Slovenská a jej idei žijú v Galante aj napriek všetkým problémom už 90 rokov. Pamätná tabuľa bola umiestnená na priečelí DMS, decentne dopĺňajúca pamätnú tabuľu a bustu M.R.Štefánika. Vyrobená bola (podobne, ako tabuľa Štefánika) z travertínu zo Štefánikovej mohyly na Bradle, ktorý sa nám podarilo získať počas rekonštrukcie mohyly pred 20-mi rokmi. 

Naše podujatie poctili svojou prítomnosťou aj predseda MS p. Gešper, predseda krajskej rady p. Bodis, tajomník MS, riaditeľ DMS v Galante p. Schvantner, predseda Obl.výboru SZPB p. Jánsky.
Pri odhaľovaní pamätnej tabule nám krásnu pieseň "Slovensko moje" zaspievala spevácka skupina Švermovanka z Galanty. V krátkom programe sme sa pokúsili zrekapitulovať, čo všetko museli naši predchodcovia riešiť, veď Matica slovenská bola od roku 1933 tri krát zakázaná. Jej myšlienky však boli také silné, že sa však vždy znova dokázala pozviechať. Exkurz do našej histórie oživila básňou naša Jarka Kováčová.

Na podujatí sme ocenili pamätným listom 19 jednotlivcov a 5 organizácie, ktorí sa významnejšie pričinili o rozvoj nášho MO.  Pán predseda MS Marian Gešper vo svojom príhovore vyzdvihol význam Matice Slovenskej a jej miestnych odborov. Pri tejto príležitosti bola nášmu MO odovzdaná strieborná medaila MS. Prítomným sa prihovorili aj ocenení matičiari, spomínali na rôzne problémy a ťažkosti, ale aj nadšenie pri organizovaní matičných podujatí. Milé bolo od p. Marty Hlinkovej, keď nám odovzdala vlastnoručne vyrobené medovníkové srdce s venovaním. Jarka Kováčová pripravila pre všetkých krásne "pamätné" medovníčky s emblémom Matice slovenskej.

Po slávnostnej časti sme sa presunuli do výstavnej miestnosti, kde už čakalo občerstvenie ale aj výstavka plagátov z našej bohatej činnosti. K termínu odhalenia pamätnej tabule sme sa pokúšali vydať aj publikáciu rekapitulujúcu našu činnosť a históriu, ukázalo sa však, že je to náročnejšie, ako sme predpokladali a tak by sme chceli publikáciu vydať dodatočne v tomto roku.


Náš príbeh v Galante sa začal v roku 1933, predchodcom nášho miestneho odboru bol ale už v roku 1924 založený Miestny zbor Slovenskej ligy. Po rokoch tvrdej maďarizácie, skončením strašných útrap prvej svetovej vojny, rozpadom Rakúsko-Uhorska a vznikom Československa sa postupne na území dnešného Slovenska uvoľnil priestor aj pre slovenský živel. V roku 1924 bol pod poradovým číslom 58 v Galante založený Miestny zbor Slovenskej ligy. Do čela boli z radov miestnej slovenskej inteligencie zvolení funkcionári:
  • Gustáv Hyža - predseda (okresný náčelník)
  • Dr. Štefan Folkman (notár)
  • Ignác Gašparík (okresný školský inšpektor)
  • František Novotný (úradník štátnych železníc)
  • Alojz Jankovich (okresný notár)
  • Anton Doležalík (úradní okresného úradu)
  • Adam Plch (župný cestmajster)
  • Mária Bystrická (štátna učiteľka)
  • Mikuláš Guoth (slúžny)

Na základoch Slovenskej ligy bol potom 12.3.1933 v Galante založený Miestny odbor Matice slovenskej v Galante.

Zachoval sa nám list predsedu prípravného výboru (okresného sudcu Emila Mokrého) Správe Matice slovenskej do Martina.


Veľa  vážená  Správa Matice  Slovenskej v Turčianskom Sv. Martine 

Čo predseda zvoleného prípravného výboru obraciam sa na  veľa  váženú Správu Matice s prosbou, aby v tomto našom snažení podporila nás radou  a potrebnými pokynami čím skôr, lebo teraz je ešte veľa chuti do práce a zima ešte trvá. Chceme aby naše rozhodnutie pre dobrú vec sa stalo čím skôr skutkom.

Prosím aby na moju adresu ráčili ste zaslať stanovy matičné, eventuálne vhodné pre naše pomery na rozhraničí  slovensko-maďarskom, ďalej podrobné sdelenie ako si máme v ďalšom počínať prípadne ak máte nejakú brožúru v tejto veci, ráčte i to zaslať.

39 intelektuálov – úradníkov sa rozhodlo pre túto vec a veríme, že budeme pracovať s úspechom, ačkoľvek ako som už hore spomenul, pomery sú tu trocha iné, než v čisto slovenskom kraji. Máme však i slovenské obce a dúfame, že i tie k sebe privinieme.

Ešte raz prosím mojej žiadosti  čím skôr vyhovieť

     som v najhlbšej úcte      Emil  Mokrý   okresný sudca  -  Galanta        

V ďalšom zachovanom liste ústrediu MS píšu

... Odbor sme založili a nie za ľahkých okolností, lebo pod nohy nám chceli hádzať hrach ľudia našskí, ktorí chceli našu tichú prácu rušiť, dovedením si  opozičného tábora - pokrikovačov . (Snáď v tomto mala ruku politika.) No darmo bolo štvať, kričať, v pravom zmysle kortešáckym spôsobom, proti vôli tých, ktorý k veci išli a idú rozumom čistým, srdcom otvoreným a dušou slovenskou.

Medzi nami , mladými i staršími vzkrsla myšlienka, založiť spolok slovenský, spolok v ktorom by slovenské srdce, žijúce tu, skutočne driemajúcom ešte kraji po stránke slovenského národného cítenia, mohlo sa voľne radostne kedy, tedy  zabaviť.

Prihlásených členov  máme 90 a v krátkej dobe  úfame , že dosiahneme  stovku.


Rozhodnutie Viedenskej arbitráže vyhlásené dňa  02.11.1938 dalo  priestor okupácii južného Slovenska maďarskou armádou. Následne bol Miestny odbor MS bol zrušený.

Oslobodením Galanty 31.3.1945 a porážkou fašizmu v 2.svetovej vojne sa skončila aj okupácia a ľudia sa zase mohli slobodne nadýchnuť. V roku 1946 znovu začal pracovať aj náš miestny odbor. Povojnové nadšenie pre prácu v MO bolo však v roku 1950 utlmené a  30.8.1951 sa už listom žiadalo zrušenie miestneho odboru MS.

Takto v nemilosti žilo matičné hnutie až do začiatku roku 1968,  kedy opäť začali vznikať kluby priateľov Matice slovenskej, u nás v Galante konkrétne 8.4.1968. Predsedom bol zvolený Ján Záborský a tajomníkom Ján Rojko.

Koncom roka 1968 však prišlo opäť k utlmeniu činnosti a proces tzv. normalizácie sa postaral o zlikvidovanie zvyškov činnosti matičiarov.

Po roku 1989 prišlo v našej spoločnosti k zásadným zmenám. Opät sa mohla obnoviť činnosť Matice slovenskej. V Galante boli nositeľmi tejto myšlienky manželia Pavel a Mária  Hudákovci. Spojili sa s manželmi  Jánom a Annou Pilárikovcami a pripravili stretnutie s cieľom obnovenia činnosti Miestneho odboru MS v Galante. 11. januára 1990  sa zišlo vyše štyristo  členov MO MS, ktorí od roku 1968 zostali verní členstvu. K tomuto dátumu bolo zaregistrované aj obnovenie nášho MO.

Novozvolený výbor na čele s predsedom Pavlom Hudákom spolu s pomerne masívnou členskou základňou začal pracovať veľmi aktívne. Začala sa éra veľkej aktivity, organizovalo sa množstvo podujatí. 
V roku 1991 (kvôli zdravotným dôvodom) prevzal funkciu predsedu Ján Pilárik. V roku 1992 prevzal funkciu predsedu Milan Zeleňák (Ján Pilárik sa stal riaditeľom regionálneho kultúrneho strediska). 

V roku 1993 sa podarilo v Galante inštalovať Dom Matice Slovenskej - bol to významný počin pre náš miestny odbor.

Veľká aktivita neustále pokračovala. K najvýznamnejším opakovaným podujatiam patrili matičné plesy. Začali sa organizovať veľmi úspešné matičné športové a zábavné hry.  Najskôr v Javorinke, neskôr v priestoroch SOUP. Začala sa organizovať „Vatra zvrchovanosti“ - toto podujatie pretrvalo až dodnes, teda 31 rokov. Každý mesiac sa organizovali 1-2 podujatia, či už kultúrne, športové vzdelávacie, poznávacie a podobne. Náš MO mal v týchto rokoch vyše 1300 členov.

Vedenie Matice Slovenskej sa však púšťalo i do dobrodružstiev. MO v Galante sa aktívne zapájal do organizácie tzv. „matičného investičného fondu“. Tu doplatil na amaterizmus, matičný fond skončil neslávne a zanechal po sebe veľké škody.

Stret názorov výrazných osobností na smerovanie činnosti MO viedol v roku 2000 k vzdaniu sa Milana Zeleňáka a Jána Kukučku funkcií vo výbore. Predsedom MOMS sa stal Pavol Slahučka.

Organizáciu viacerých akcií postupne preberal na seba Dom Matice Slovenskej. Z významných podujatí organizovaných, či spoluorganizovaných DMS treba spomenúť najmä až do dnes veľmi populárnu „Kantilénu Karola Duchoňa“, ale aj dolnozemské plesy, ktoré boli nástupcom obľúbených matičných plesov.

Od roku 2010 bol predsedom nášho MO Pavel Lehotský. V tomto období sa zamerala činnosť na organizovanie besied, významnou bola výstava „Slováci v Uhorsku“. Začalo sa s organizovaním „súťaže v čítaní z knihy rozprávok“ pre žiakov 1. stupňa základných škôl, súťaže v tvorbe medovníčkov. Pripravovali sa podujatia „zaspievajme si“, pokračovalo sa v tradícii organizovania „vatry zvrchovanosti“.

 Od roku 2021 je predsedom MO Ľubomír Kmeť

 

A tu sú ešte fotky z akcie.