Prednesená na VZ MOMS Galanta dňa 15.03.2019 v Dome Matice slovenskej  pre MČ Javorinka, MČ Hody a Galantu v DMS Galanta.

Vážené matičiarky a matičiari, vážení hostia!

Na dnešnom  Valnom zhromaždení sme sa zišli spoločne v priestoroch DMS Galanta,  z MČ Javorinka a MČ Hody dovoľte aby som Vás aj ja privítal na  rokovaní.  Cieľom tejto správy je zhodnotiť našu činnosť v roku 2018  a spresniť plán činnosti pre rok 2019. Pri schvaľovaní programu sme odsúhlasili doplnkové voľby člena výboru miesto pána  p. Lukáša Luknára ktorý sa vzdal tejto funkcie. Výbor na svojej schôdzi 25.11.2018 vzal na vedomie jeho rozhodnutie a ďakuje za doterajšiu prácu vo výbore.  Želáme mu  veľa úspechov v osobnom živote a v štúdiách  na vysokej škole.

Sústavným zámerom výboru  je stretávať sa so všetkými členmi, zjednocovať ich a uvedomovať si spolupatričnosť v Matičnom hnutí. Chceme tak plniť odkaz z roku 1863  od prvého predsedu MS Štefana Moyzesa,  biskupa rim. kat. cirkvi  a prvého podpredsedu MS Karola Kuzmányho, biskupa  e.c.a.v  / t.č.-superintendent/ a preto majú aj svoje miesto na našej informačnej tabuli. Spoločnosť  dnes je už zmenená – má rôzne konfesie, ale základné ustanovenie zo zákona o Matici slovenskej /Zákon č.68 Z.z. z 13.februára 1997 / §2 „...rozvoj kultúry, upevňovať slovenské vlastenectvo a vzťah k slovenskej štátnosti ...“ chceme s podporou našich členov a občanov mesta Galanta na našich podujatiach aj naďalej rozvíjať.    

Dovoľte mi teraz stručne Vás oboznámiť s našou činnosťou. V roku 2018 výbor  na 13-tich schôdzach  prejednával prípravu a organizáciu podujatí. 

Na začiatku roku – január a február to bolo spracovanie žiadostí a projektov  pre podujatia:  

1/Súťaž v čítaní z kníh rozprávok „Pod Slovanskou lipou “-15.06.2018

 2/„Vatra zvrchovanosti a prehliadka speváckych súborov“- 20.07.2018

3/„100. výročie vzniku Česko-slovenskej republiky – Prínos M.R.Štefánika“-22.09.2018

Autobusový zájazd na Mohylu M.R.Š a Múzeum v Košariskách -  

Táto činnosť je veľmi dôležitá získavame finančné dotácie na podujatia, ale sme aj odkázaný na rozhodovanie  komisií o dotáciách. Ak ich nedostaneme nie sme schopní podujatia financovať z našich členských príspevkov. Odporúčam preto VZ zvážiť ako aspoň čiastočne zvýšiť sebestačnosť pre realizáciu podujatí MO.

Dôležité pre našu činnosť bolo  informovanie členov o podujatiach MOMS a DMS . V tejto práci nám pomáhali vo svojom voľnom čase matiční dôverníci: p. Anna Ondrusová, Alžbeta Kapustová za čo sa im chcem úprimne poďakovať. V MČ Hody p. Jarka Kováčová a v MČ Javorinka p. JUDr. Miženko  informovali členov, v mene výboru im ďakujem  za túto prácu.

V pláne činností MOMS na rok 2018 sme mali 9 podujatí:

1/ „O Februári po sedemdesiatich rokoch“ prof. Letz prednáška a beseda 07.03.2018

Na prednáške a besede boli účastníci oboznámení  s doteraz nezverejňovanými skutočnosťami. Pán Prof. PhDr.  Róbert Letz PhD. zaujímavou a prístupnou formou prednášal pre účastníkov, čo sa odzrkadlilo aj v besede bola veľmi živá a dlhá.

Za organizáciu a prípravu podujatia ďakujeme p. JUDr. Fedorovi Klimovi.  

2/ Valné zhromaždenie a slávnostná schôdza MOMS Galanta z príležitosti 85 ročného jubilea sa konalo 23.03.2018. Rokovanie Valného zhromaždenia prítomní  otvorili zaspievaním hymny SR  „Nad Tatrou sa blýska“.   Po zaspievaní  hymny nasledoval  kultúrny program. V kultúrnom programe  pani  Alena Kumprechtová,  predniesla mozaiku posolstiev  slovenských básnikov - vlastencov z 19.20. a 21.storočia od  P.O. Hviezdoslava, Rudolfa Dilonga, Svetoslava Veigla, Jozefa Pavloviča „Za ruky sa držme – majme srdcia družné“

V druhej časti programu domáca spevácka skupina „ Javorinka “ spievala  ľudové piesne o Slovensku.  V piesni  „Hoľazne ...“ s pod Papradna, vynikajúci  viac hlasný spev  uchvátil prítomných a odmenili ich neutíchajúcim potleskom.

V pracovnej časti rokovania bol schválený program, zvolené pracovné komisie. Prednesené správy o činnosti, hospodárení a Dozorného výboru v r. 2017. V doplňujúcich voľbách  bola zvolená predsedníčka a členka DV Ing. Darina Drusková.

Z úcty k zakladateľom MO MS v Galante pred 85.rokmi a k súčasným členom , ktorí od jeho obnovenia v roku 1990 sú 28 rokov členmi MO MS. Výbor MO MS Galanta schválil udelenie 17 pamätných listov činným predsedom výboru v ich volebných obdobiach  k dnešnému dňu, činorodým členkám obnoveného výboru v roku 1990, zaslúžilým členom MO MS Galanta. a súčasnej riaditeľke DMS Galanta.

VZ prijalo uznesenie a bolo ukončené hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí ..“

1/A.Bobuľová;2/A.Juríková;3/M.Hudáková;4/B.Nyaršiková;5/J.Pilárik;6/A.Piláriková;7/A.Škablová;8/A.Šúpalová;9/P.Lehotský;10/J.Kováčová;11/L.Szárazová;12/D.Lovciová;13/P.Hudák;14/P.Slahučka;15/M.Zeleňák;16/F.KlimoDr.;17/Z.Gažová;

3/Spoločenské podujatie piesne o jari“  Po skončení VZ  23.marca 2018  sme prešli do výstavnej miestnosti v DMS. 

Čakalo nás pekné prostredie s pripraveným pohostením. V dobrej nálade sme spievali piesne o jari. Poďakovanie za prípravu podujatia patrí Ing. Ľubomírovi  Kmeťovi

a p. Jarke Kováčovej.

Fotografie nemáme, všetci sme začali spievať a zabudli fotografovať

 

4/Prezentácia umeleckej tvorby z príležitosti stého výročia narodenia prof. Karola L. Zachara. Prednáška a beseda 22.05.2018.- prednášal  Mgr. Art. Karol  Mišovic PhD.

Mladý prednášajúci si našiel cestu k poslucháčom, ktorí boli v priamom dotyku s umeleckou tvorbou K.L. Zachara. Spoločne sme  si pripomenuli jeho umeleckú a režijnú cestu. V besede sa prihlásili v Galante žijúci vzdialení rodinní príslušníci. V archívoch MOMSGA máme aj meno Ladislav Zachar, ved. notár v Tomášikove -  bol dôverník MO v r.1933.

Beseda bola veľmi živá a dlhá- museli sme ju skrátiť. Za organizáciu, prípravu a finančnú podporu podujatia ďakujeme p. JUDr.  Fedorovi  Klimovi. 

 

5/ Štvrtý roč. mestského kola „Súťaž v čítaní z knihy rozprávok“

Pod symbolickým názvom „Rozprávky  spod slovanskej lipy“ sa 15.6.2018 v Dome Matice slovenskej v Galante uskutočnil štvrtý ročník  súťaže, v ktorej žiaci zo základných škôl z Galanty, z Trstíc, Dolných Salíb a Horných Salíb, čítali slovenské rozprávky.

Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov. 

V prvej kategórii súťažilo 13 žiakov a zvíťazila Zora Pomichalová, žiačka Základnej školy na Sídl. SNP Galanta, na druhom mieste skončila Petra Bednárová, žiačka Základnej školy G. Dusíka  Galanta a tretia skončila Sára Botková, žiačka ZŠ na Sídl. SNP Galanta.

V druhej kategórii súťažilo 8 žiakov a zvíťazila  Karin  Popluhárová, žiačka Základnej školy na Štefánikovej ul. Galanta, spolu s Andrejom   Hartlom, zo Základnej školy na sídl. SNP Galanta. Na druhom mieste sa umiestnila   Sofia   Müllerová, žiačka Základnej školy  G. Dusíka Galanta a na treťom mieste skončil Noel   Lencsés  z tej istej základnej školy.

p A.M.. Kumprechtová, počas porady hodnotiacej poroty, rozprúdila spolu s p. Kmeťom, ktorý hral na klavíri, príjemnú zábavu spojenú so spevom detských piesní.

Súťaž zaujala žiakov a pedagógov a odporúčajú aby sa v nej pokračovalo. Dovoľte mi poďakovať za obetavú prácu ved. projektu JUDr. D. Miženkovi , pani Miženkovej a pani Kumprechtovej a p. Kmeťovi.

 

6/ Vatra zvrchovanosti 20.07.2018 a prehliadka speváckych súborov.

V piatok 20.7.2018 sme v átriu domu Matice slovenskej v Galante zorganizovali už 26-te pripomenutie si deklarácie o zvrchovanosti Slovenského národa formou Vatry zvrchovanosti.

Po hymne SR prítomných privítala riaditeľka Domu MS Z. Gažová. Moderátorka M. Hudáková , členka MO MS v Galante privítala prítomných pozvaných hostí :  prvého podpredsedu MS p. Mareka Hanusku, primátora mesta Galanta p. Petra Pašku , predsedu DV MS p. Štefana  Martinkoviča, p. Libušu Klučkovú predsedníčku KR MS Trnavského kraja,  podpredsedu KR MS trnavského kraja p. Bohuslava  Čambála, predsedu OR MS Galanta p. Michala Garaja, spoluorganizátorov (DMS v Galante, OO SMER_SD Galanta, KR SNS-Trnava, Obl.V.SZPB Galanta) a všetkých prítomných.

Pani Libuša Klučková vo svojom príhovore pripomenula históriu a význam prijatia Deklarácie o samostatnosti SR , ktorú hneď v prvých dňoch diplomaticky uznalo 93 štátov sveta.  Primátor mesta Galanta Peter Paška hovoril o podpore kultúry slovenskej a maďarskej v Galante aj o spolupráci s družobnými mestami v Maďarsku.

V tomto roku sme toto podujatie spojili s prehliadkou speváckych súborov pôsobiacich pri Matici v okolí Galanty.

Cieľom prehliadky bolo poskytnúť jednotlivým telesám priestor na svoju prezentáciu, vzájomne sa stretnúť a porovnať sa. Účastníkom podujatia sa predstavilo sedem súborov: Zora – Galanta; Pustakerčanka - Pusté Sady; Rozmarín – Šintava; Jatelinka – Abrahám; Krojovanka - Zemianske Sady ; Važina – Šoporňa; Úľančanka - Pusté Úľany;

 

7/ „ 100.rokov Česko-slovenskej republiky a prínos M. R. Štefánika“  - 21.09.2018

U nás v Galante je už tradíciou, že Miestny odbor Matice slovenskej  začiatkom školského roku zorganizuje pre základné školy zájazd po stopách našich národných velikánov.Dňa 21.9.2018 sa 45 žiakov zo základnej školy  na Šefánikovej ulici, na Sídlisku SNP a na Sídl.Sever v Galante spolu s pedagógmi zúčastnilo pietneho aktu kladenia vencov  pri pamätníku Viliama Šuleka a Karola Holubyho v Šulekove. Naša cesta sprevádzaná Ing. P. Lehotským a JUDr. D. Miženkom potom pokračovala do Brezovej pod Bradlom. Počasie nám prialo, a tak aj pietny akt kladenia venca pri mohyle M.R.Štefánika mal slávnostný charakter. Cesta tým ale neskončila.  Po krátkej prestávke sme  navštívili múzeum v rodnom dome  M.R.Štefánika v Košariskách. Celé podujatie finančne podporilo mesto Galanta a k našej výprave sa pridal aj pán primátor Peter Paška, čo celej akcii dalo ešte slávnostnejší charakter.

M.R.Štefánik nikdy neprestal pracovať pre svoj národ. Miloval Slovensko a tomu podriadil všetku činnosť, či už ako vojnový pilot, letecký dôstojník, či brigádny generál (1918) neskôr aj rytier Čestnej légie.

Žiaci sa na zájazde zúčastnili aj fotosúťaže. Témou súťaže bolo fotografiami vyjadriť poznatky na zájazde a spolužiakov. Komisia udelila trom súťažiacim diplom a sladkú odmenu za účasť.

 

8/ „ Spoločenské podujatie s piesňami k 100 výročiu štátnosti Č-SR“  /- 18.10.2018./

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante organizuje dvakrát ročne pre svojich členov „Večer s pesničkami“ s konkrétnou tematikou a teraz, 18. 10. 2018 v Dome Matice slovenskej v Galante, to boli piesne majúce vzťah k obdobiu pred a po vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (október 1918). Účastníci večera si zaspievali obľúbené piesne M. R. Štefánika (V slzách matička sedela) i prezidenta Č-SR T. G. Masaryka (Ach synku, synku).  V programe „Večer s pesničkami“ bol aj stručný pohľad na postavenie Slovákov v Uhorsku, ich snaha o rovnoprávnosť a o možnosť používať vlastný jazyk. Osobitná pozornosť v prednáške bola venovaná aktivitám M. R. Štefánika počas 1. svetovej vojny, smerujúcim k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Vývoj spoločného štátu až do rozdelenia na dve samostatné republiky v roku 1993 tvoril záverečnú časť prednášky, ktorú pripravil Daniel Miženko. Večer s pesničkami sme tak ako tradične naše podujatia začali spoločným zaspievaním piesne „Kto za pravdu horí.“

V ďalšom priebehu nás pri piesňach sprevádzala výborná dvojčlenná hudobná skupina Saturn. Spoločne zaspievať si prišlo zhruba 50 – 60 matičiarov z Galanty a okolia. Po troch hodinách spoločného posedenia a spevu sme sa v dobrej nálade rozchádzali s piesňou „Daj Boh šťastia tejto zemi“

Za prípravu a organizáciu podujatia ďakujeme Ing. Ľ. Kmeťovi a za prednášku JUDr. Miženkovi.

 

9/ „Slávnostný koncert SZSU 08.12.2018 z príležitosti 85.výročia založenia MO MS a 25 výročia DMS v Galante“ 

Na záver osláv 85. Výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej  a 25.výročia  Domu matice slovenskej prijal naše pozvanie  Spevácky zbor  slovenských učiteľov.

Bolo nám cťou privítať na koncerte vzácnych hostí:

  • pána profesora Milana Pazúrika –predsedu hudobného odboru Matice slovenskej a predsedu Speváckeho zboru slovenských učiteľov.
  • pána  Petra  Pašku -  primátora mesta Galanta.

Privítali sme aj predsedov MO MS  a vedúcich speváckych súborov   z Pustých  Sadov, Zemianskych  Sadov a ZORY z Galanty. Koncertné vystúpenie  Speváckeho zboru slovenských učiteľov je pre nás v Galante mimoriadne významné. Galantskí matičiari usporiadali koncert  14. Decembra  1935. Spevácky zbor slovenských učiteľov vtedy pod taktovkou prof. Miloša Ruppeldta pripravil pre obecenstvo nádherný program zo slovenských piesní.  Hlásime sa k posolstvu matičiarov aj dnes.

Na koncerte sme prežili nádherný predvianočný čas s úžasnými hlasmi spevákov Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Ich hlasy zneli viac ako profesionálne. V interpretácii piesní bolo cítiť prejav srdca a celej duše spevákov. Po skončení  koncertu sa vďační diváci vyznali – bolo to také krásne ,že sme ani nedýchali, počúvali sme so zatajeným dychom.

Ďakujeme za impozantný záver   dirigentovi Doc. Mgr. art. Štefanovi Sedlickému, Art.D., všetci sme si pod jeho taktovkou zaspievali  Tancuj tancuj vykrúcaj.....

Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Galante vnímame ako významný prienik Slovenského zborového spevu na Južnom Slovensku. Spev nás posilnil a zblížil všetkých prítomných. Ďakujeme vedúcemu hudobného odboru MS p. prof. Milanovi Pazúrikovi za jeho podporu pre uskutočnenie koncertu.

10/ Poďakovanie členom MO MS za nezištnú prácu v „ Pracovnej skupine indexovania matriky Komlóša“

Prácu skupiny vedie p. Ing. Kmeť a súčasne je autorom softwaru, ktorý je priekopnícky v indexovaní matričných zápisov, má pridané hodnoty na spracovanie vývoja obce. V matrike Komlóša naindexovali od roku 1746 do 1947 /K 63202+S 16446 + U 48566=128214/,  takmer 130 000 záznamov. Je to veľké množstvo práce na vykonanie tohto diela. Z členov MOMS GA pracujú dnes už v 15 člennej  skupine: p. Ing. D. Tummová, p. Eva Tušková, p. Alžbeta Pongrácová a pani RNDr. Eva Kmeťová , ktorá je aj patričnou podporou svojmu manželovi.

 

11/ Pietna spomienka na zosnulých členov  MO MS  v roku 2018 :

  • p. Alžbeta Štellerová ,
  • p. Vierka Križanová
  • p. Veronika Sučíková    

Prosím o minútu ticha -- ďakujem

V závere hodnotenia roku 2018 sa chcem poďakovať členom MOMS Galanta a členom výboru, ktorí nezištne pomáhali pripraviť podujatia a tiež všetkým, ktorí sa na nich zúčastnili.

Všetky  podujatia MOMS GA sme robili s dobrou spoluprácou s DMS v Galanta za čo ďakujeme riaditeľke DMS  p. Bc. Zlatici Gažovej a p. Mirke Horňákovej.

Výbor MOMS Galanta je otvorený pripomienkam a nápadom členov MOMS, súčasne Vás chcem poprosiť, aby ste nám povedali vaše elektronické adresy, aby sme Vám alebo Vašim známym mohli posielať informácie o podujatiach.

 

Ďakujem Vám za pozornosť.

Galanta 15..03.2018                                                   Ing. Pavel Lehotský- v.r.

                                                                                       predseda  MOMS