Matičiari v Galante sa každoročne začiatkom jari stretávajú na svojom valnom zhromaždení. Aj v tomto roku sme sa v piatok, 13.5.2022 zišli v sále Domovina v priestoroch Domu Matice Slovenskej, aby sme zhodnotili dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie a naplánovali si našu činnosť v tomto roku.

Rokovanie moderoval člen výboru MO MS Daniel Miženko. Po úvodnom privítaní sme spoločne zaspievali hymnu Slovenskej republiky. Následne Jarka Kováčová predniesla báseň o láske z vlastnej tvorby, ktorú svojho času napísala pre svojho brata.

Po otvorení rokovania Valného zhromaždenia Daniel Miženko privítal všetkých prítomných matičiarov a hostí, osobitne primátora Galanty, pána Petra Pašku a tajomníka MS p. Petra Schvantnera.

Správu o činnosti MO za uplynulé obdobie predniesol predseda MO p. Ľubomír kmeť. Oboznámil prítomných s podujatiami, ktoré sa uskutočnili v minulom roku. Podujatia pripomenul aj premietaním fotiek z jednotlivých akcií.

11.6.2021 sa uskutočnilo volebné valné zhromaždenie MOMS. Novým predsedom výboru MO bol zvolený Ľubomír Kmeť. Členstva vo výbore sa vzdala Ľubica Sárazová, novým členom výboru bola zvolená p. Beáta Lehotská. Dovtedajší predseda p. Pavel Lehotský sa z funkcie predsedu presunul na funkciu člena výboru.

Na jar sa najmä zásluhou p. Beaty Lehotskej podarilo v spolupráci s Domom MS v Galante rozbehnúť „Detský krúžok ľudových tancov“. Dom MS poskytol na túto činnosť priestory, krúžok umelecky viedla p. Tatiana Walzelová zo ZUŠ Sereď. Korepetítora pri nácvikoch robil p. Ľubomír Kmeť a organizáciu rodičov zabezpečovala p. Beáta Lehotská. Deti nacvičovali raz týždenne. Ich úsilie vyvrcholilo v júli vystúpením na „Vatre zvrchovanosti“. Na jeseň však nastúpili opäť obmedzenia a preto bola činnosť krúžku až do jari 2022 utlmená. Od apríla 2022 krúžok začal opäť pracovať, tentoraz pod umeleckým vedením pani Darie Štefanovičovej.

16.júla 2021 sme si v priestoroch átria Domu MS v Galante vatrou zvrchovanosti pripomenuli už 29-te výročie deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Podujatie sme obohatili už 4-tým ročníkom prehliadky speváckych súborov pôsobiacich pri Matici slovenskej v regióne Galanta. Po hymne SR, ktorú ako sólo-speváci zaspievali Štefan Martinkovič(basbarytón) a Adela Brincková(soprán) prítomných privítal p. Peter Schvantner. Privítali sme aj hostí: predsedu DV MS p. Štefana Martinkoviča, Mareka Hanusku - prvého podpredsedu MS, Evu Milučkú - podpredsedníčku SNS, spoluorganizátorov (DMS v Galante, Obl.V.SZPB Galanta), priateľov z okolitých miestnych odborov (Abrahám, Sereď, Horné Saliby, Košúty...) a všetkých prítomných K prítomným sa prihovoril náš hosť p. Štefan Martinkovič, predsedu DV MS. Po oficiálnej časti nasledovala divácky atraktívna prehliadka speváckych súborov. Keďže sme sa ešte nevylízali z tých všetkých obmedzení v súvislosti s koronakrízou, rozhodli sme sa tento ročník urobiť v menšom rozsahu. Tejto prehliadky sa zúčastnili 4 súbory. 

Brožúru Národné osobnosti očami žiakov, ktorá bilancovala spoločnú prácu MO a škôl v Galante na tomto projekte od roku 2015, sme  postupne prezentovali na ZŠ Štefánikovej, na ZŠ SNP a aj pre ZŠ G.Dusíka. V októbri potom pre ostatných „účastníkov poznávacích zájazdov“ v Dome MS v Galante. Bolo to milé stretnutie, keď si žiaci zaspomínali na zájazdy a zážitky z nich.

Ku koncu roka 2021 Jarka Kováčová navrhla osloviť a pripomenúť sa členom MO MS vianočným balíčkom. Eva Tušková, Zuzana Miženková a Jarka Kováčová s dcérou Natáliou napiekli sladkosti, Ľubo Kmeť vyrobil kartičky s prianím a spoločne členovia výboru pripravili  balíčky. Tieto sme potom, pred Vianocami rozniesli jednotlivým našim členom. Mnohí sa potešili, že sme sa po dlhej dobe aspoň takto uvideli.

Aj v roku 2021 pán František Klimo  prispieval článkami o významných Slovákoch na našu webovú stránku. Napriek svojmu zdravotnému obmedzeniu (je pripútaný na invalidný vozík) má stále sviežeho ducha. Takto spracoval medajlónky k osobnostiam ako · Štefan Boleslav Roman · Pavol Országh Hviezdoslav · Alexander Trizuljak · Gustáv Valach.

Obsahom správy bola aj stručná analýza štruktúry a vývoja členskej základne MO.

V závere hodnotenia roku 2021 poďakoval predseda členom MO MS Galanta a členom výboru, ktorí nezištne pomáhali pripraviť podujatia a tiež všetkým, ktorí sa na nich zúčastnili. Všetky  podujatia MO MS GA sa robili s dobrou spoluprácou s Domom Matice slovenskej v Galante, za čo poďakoval poverenému riaditeľovi DMS Petrovi Schvantnerovi.

Správu o výsledkoch hospodárenia predniesla p. Danka Tummová.

Správu Dozorného výboru predniesla p. Darina Drusková.

Plán podujatí MO na rok 2022 predložila rokovaniu p. Jarka Kováčová. Medzi hlavné (organizačne zložitejšie) podujatia patrí

  • Súťaž v čítaní rozprávok spod Slovanskej lipy - jún 2022
  • Vatra zvrchovanosti a prehliadka speváckych súborov - 8.7.2022
  • Štúrovci - po ich stopách v roku 2022, autobusový zájazd - september 2022

V rozprave vystúpili okrem iných aj p. Peter Paška, primátor mesta Galanta,  hovoril o tom, že si váži činnosť matičiarov v neľahkej situácii – nedostatok financií, pandémia. Mesto prispieva na činnosť MO MS formou dotácií, uvedomuje si, že nie vždy sú dotácie spravodlivo rozdelené.

Peter Schvantner, tajomník MS a poverený riaditeľ DMS v Galante - tiež ocenil prácu výboru. Spoluprácu s výborom hodnotil ako dobrú, je rád, že po uvoľnení opatrení sa činnosť opäť rozbieha. Poprial veľa úspechov a prisľúbil pomoc pri organizovaní podujatí.

Jozef Janský, predseda Oblastného výboru SZPB - súčasná vláda nepraje Matici slovenskej, rovnako nepraje ani Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov. Máme nedostatok informácií, nedostatok financií. Takáto zlá situácia ešte nikdy nebola.

Po schválení uznesenia a záverečnom zhodnotení priebehu valného zhromaždenia MO MS  v Galante zaznel spev hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“.