Matičiari v Galante sa každoročne začiatkom jari stretávajú na svojom valnom zhromaždení. Aj v tomto roku sme sa vo štvrtok, 21.3.2024 zišli v sále Domovina v priestoroch Domu Matice Slovenskej, aby sme zhodnotili dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie a naplánovali si našu činnosť v tomto roku.

Rokovanie moderoval člen výboru MO MS Daniel Miženko. Po úvodnom privítaní sme spoločne zaspievali hymnu Slovenskej republiky. Na začiatku podujatia nám niekoľko piesní krásne zaspievali žiačky ZUŠ Josepha Haydna Laura Jablončíková a Tereza Podskalická. Svojimi pesničkami nás potešili aj Emka a Paulínka Lehotské.

Po otvorení rokovania Valného zhromaždenia Daniel Miženko privítal všetkých prítomných matičiarov a hostí.

Správu o činnosti MO za uplynulé obdobie predniesol predseda MO p. Ľubomír kmeť. Oboznámil prítomných s podujatiami, ktoré sa uskutočnili v minulom roku. Správa o činnosti bola spestrená premietaním záberov z jednotlivých podujatí.

Správu o činnosti za rok 2023 vo formáte pdf si môžete pozrieť tu - Správa o činnosti za rok 2023        Prezentácia k správe o činnosti

Plán práce na rok 2024 vo formáte pdf si môžete pozrieť tu - Plán práce na rok 2024

Dôležitým faktorom informovanosti našich členov je komunikácia. V minulosti sme mali úsekových dôverníkov, ktorí osobne chodili k členom a roznášali pozvánky na podujatia. Tým, že títo naši dôverníci tiež starnú, že boli obmedzené styky medzi ľuďmi, ale aj nástupom nových komunikačných technológií sa snažíme prispôsobiť okolnostiam a hľadáme efektívne komunikačné možnosti. Snažíme sa komunikovať najmä prostredníctvom mailov, už dlhšie máme zriadenú webovú stránku www.momsga.eu a zriadili sme aj fejsbúkovú skupinu s názvom MOMS Galanta. Samozrejme sa ale snažíme aj o osobný kontakt.

Správu o hospodárení predniesla členka výboru, Danka Tummová. Správu dozorného výboru predniesla Darinka Drusková. Dozorný výbor nezistil žiadne nedostatky. 
Návrh plánu činnosti na rok 2024 predniesla Jarka Kováčová. Nosným podujatím v tomto roku bude tradičná "Vatra zvrchovanosti", ktorú plánujeme uskutočniť v priestoroch átria DMS. Hosťom podujatia by mala byť spevácka skupina p. Martinkoviča zo Záhorskej Bystrice.

V rozprave vystúpili

- Pavel Lehotský hovoril o tom, že činnosť miestnych odborov Matice slovenskej na južnom Slovensku /na zmiešanom území/ by mohla byť zo strany Matice slovenskej viac podporovaná, keďže tu sa matičná činnosť robí ťažšie. Vyzval riaditeľa Domu Matice slovenskej v Galante, aby s takouto výzvou oslovil vyššie orgány Matice slovenskej.

- Peter Schvantner, riaditeľ DMS v Galante a tajomník MS ocenil  činnosť MO MS v Galante. Vyjadril obdiv nad počtom a obsahom jednotlivých akcií. Hovoril o tom, že súčasná vláda je viac naklonená Matici slovenskej a že boli zvýšené finančné prostriedky na jej činnosť. V roku 2024 sa uskutočnia 2.-3. augusta Matičné slávnosti v Martine, verí, že sa podarí zaplniť 1 autobus matičiarmi z Galanty.

- Ľubomír Kmeť hovoril o nákladoch na jednotlivé projekty, ako ťažko sa zháňajú peniaze na ich organizáciu. Vatra zvrchovanosti v tomto roku sa uskutoční v átriu Domu Matice slovenskej v Galante. V tejto súvislosti je potrebné uskutočniť revitalizáciu tohto priestoru.

- Peter Kolek, primátor mesta Galanta – ocenil  činnosť MO MS v Galante. Vyjadril obdiv nad počtom a obsahom jednotlivých akcií.. Vzhľadom na vekové zloženie členskej základne je potrebné, aby sa členmi Matice slovenskej stali mladí ľudia. Zvýraznil, že je potrebné upevňovať vlastenectvo, hrdosť na Slovensko a slovenský národ. Súčasná doba vlasteneckým postojom nepraje.

- Daniel Miženko informoval,  akým spôsobom sa uskutočňuje rekonštrukcia átria Domu Matice slovenskej. Zatiaľ boli orezané stromy, rozobraté staré pódium, ktoré už bolo vo veľmi zlom stave. Teraz je potrebné pripraviť podklad pre betonáž. Tiež plánujú založiť stabilné ohnisko. Potrebné je aj upraviť terén, prípadne vysadiť stálu zeleň pri plote, aby sa priestor skrášlil. Požiadal matičiarov o pomoc, aby sa čo najviac činností vykonalo svojpomocne.

- Mária Hudáková  poďakovala členom Výboru MO MS za ich činnosť, za zmysluplné akcie vykonané v minulom roku, za zveľaďovanie majetku Matice slovenskej, rovnako poďakovala aj riaditeľovi Domu MS za dobrú spoluprácu. 

 Po schválení uznesenia a záverečnom zhodnotení priebehu valného zhromaždenia MO MS  v Galante zaznel spev hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“.