Matičiari v Galante sa každoročne začiatkom jari stretávajú na svojom valnom zhromaždení. Aj v tomto roku sme sa vo štvrtok, 23.3.2023 zišli v sále Domovina v priestoroch Domu Matice Slovenskej, aby sme zhodnotili dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie a naplánovali si našu činnosť v tomto roku.

Rokovanie moderoval člen výboru MO MS Daniel Miženko. Po úvodnom privítaní sme spoločne zaspievali hymnu Slovenskej republiky. Na začiatku podujatia nám niekoľko piesní krásne zaspievali žiačky ZUŠ Josepha Haydna Laura Jablončíková a Tereza Podskalická. Svojimi pesničkami "Slovensko moje, otčina moja" a "Z Východnej dievčatá" nás potešili Emka a Paulínka Lehotské.

Po otvorení rokovania Valného zhromaždenia Daniel Miženko privítal všetkých prítomných matičiarov a hostí, osobitne primátora Galanty, pána Petra Koleka.

Správu o činnosti MO za uplynulé obdobie predniesol predseda MO p. Ľubomír kmeť. Oboznámil prítomných s podujatiami, ktoré sa uskutočnili v minulom roku. Správa o činnosti bola spestrená premietaním záberov z jednotlivých podujatí.

23.apríla.2022 sme zorganizovali virtuálnu prednášku na tému 200-ho výročia narodenia štúrovského básnika Janka Kráľa. Prvý takýto  pokus o online-prednášku pripravil náš člen, študent právnickej fakulty UK v Bratislave, Igor Sloboda. Ako technickú infraštruktúru sme použili platformu meet.google.com. Moderátorom bol Ľubomír Kmeť. Igor mal prezentáciu pripravenú veľmi zodpovedne a dobre. Do asi hodinovej prednášky sa zaregistrovalo 12 ľudí.

V piatok 13.mája.2022 sme sa zišli v DMS na Valnom zhromaždení nášho MO, kde sme zhodnotili našu činnosť za rok 2021 a predstavili naše plány na aktuálny rok. Valné zhromaždenie nebolo volebné, výbor pracoval naďalej v rovnakom zložení. Miestny odbor Matice Slovenskej bol založený 12.3.1933, teda v tomto roku uplynulo  už 90 rokov, odkedy 90 prihlásených členov na zakladajúcej schôdzi založili náš miestny odbor. O jeho založenie sa pričinili vedúce osobnosti vtedajšieho spoločenského života, ako napr. okresný náčelník Gustáv Hyža, Okresný sudca Emil Mokrý, riaditeľ meštianskej školy Jozef Miškech a mnohí ďalší.

17.júna.2022 sme zorganizovali už 6-ty ročník „Čítania z knihy rozprávok“. Táto akcia je určená pre žiakov I. stupňa ZŠ v regióne Galanty. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ Gejzu Dusíka, ZŠ Štefánikovej, ZŠ SNP a základných škôl z Trstíc a Košút. Medzi súťažiacich prišiel aj autor knihy „Rozprávky spod slovanskej lipy“ pán Peter Vrlík. Čitateľské výkony hodnotila okrem učiteľov aj porota zložená zo súťažiacich samotných. O zdarný priebeh tejto úspešnej akcie sa zaslúžili najmä p. Daniel Miženko a p. Pavel Lehotský.

28. júna 2022 sme si formou zaujímavej prednášky v podaní pracovníkov Slovenského literárneho ústavu MS, doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. a PhDr. Lukáša Perného, PhD., v Dome Matice slovenskej v Galante pripomenuli 200-té výročie narodenia Jána Kalinčiaka a Jána Palárika. Život a dielo Jána Kalinčiaka prezentoval  doc. PaedDr. Július Lomenčík PhD z Banskej Bystrice, dielo Jána Palárika prezentoval PhDr. Lukáš Perný, PhD z Bratislavy. Podujatie bolo na vysokej odbornej úrovni, prednášali naozaj fundovaní znalci. Bohužiaľ o túto akciu prejavilo záujem iba niekoľko našich členov. Prednášajúcich zabezpečil pán Fedor Klimo.

8. júla 2022 sme si v priestoroch átria Domu MS v Galante vatrou zvrchovanosti pripomenuli už 30-te výročie deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky.  Podujatie sme obohatili už 5-tym ročníkom prehliadky speváckych súborov pôsobiacich pri Matici slovenskej v regióne Galanta. Po hymne SR prítomných privítal p. Peter Schvantner. V prvej časti programu vystúpili so svojimi príhovormi hostia, ako napr. poslanec NR p. Miloš Svrček, primátor p. Peter Paška a ďalší. Po oficiálnej časti nasledovala divácky atraktívna prehliadka speváckych súborov. Ako prvý vystúpil Folklórny súbor detských ľudových tancov pôsobiaci pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Galante. Nadviazal na predošlý rok a pokračuje v prezentovaní ľudových tančekov s dôrazom na slovenskú ľudovú tvorbu pre deti. Predstavil sa nám  tančekom s názvom Kukulienka kde si bola. Ďalej vystúpili spevácka skupina Nádej z Košút, folklórna skupina Krojovanka zo Zemianskych Sadov, spevácky súbor Pustakerčanka z Pustých Sadov, spevácka skupina Šúrovčanka zo Šúroviec, spevácka skupina Važina zo Šoporne a mužský spevácky zbor Rozmarín zo Šintavy. Následne najstarší a najmladší účastník podujatia (p. Pavel Lehotský s vnučkou) spolu s p. primátorom a predsedom MO zapálili symbolickú Vatru zvrchovanosti. Ďalší čas príjemnej udalosti sa niesol v duchu spoločenského posedenia, zábavy a spevu. Príjemným oživením bolo vystúpenie  kapely Country Voice z Bratislavy.  Podujatie v takomto formáte sa mohlo uskutočniť najmä vďaka obetavosti organizátorov a finančnej pomoci mesta Galanta a ďalších sponzorov. Obrazový a zvukový záznam z tohto podujatia je zverejnený na našej webovej stránke.

23.9.2022 sme po dvoch rokoch  COVID-  stagnácie, s finančnou podporou Matice slovenskej opäť zorganizovali poznávací zájazd pre žiakov s témou „Štúrovci – po ich stopách v roku 2022“ Žiaci ZŠ z Galanty sa stretli na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika, pri pamätníku Hurbanovských bojov  na Prietržskej ceste a v múzeu SNR v Myjave. Zájazdu sa zúčastnili  žiaci ZŠ Gejzu Dusíka, ZŠ SNP a ZŠ Štefánikova. Za  MOMS žiakov sprevádzali členovia výboru Pavel Lehotský a Daniel Miženko.

Vo štvrtok, 10. novembra 2022 sme zorganizovali prednášku s besedou na tému „o včelách“. Včelár Miro Šimek nám priblížil pozadie tajomného sveta včiel. Napríklad sme sa dozvedeli aj to, že k tomu, aby sme mali 1 pohár medu, musia včely nalietať vyše 180 000 km.

V novembri sme sa pokúsili obnoviť populárne podujatie „zaspievajme si“. Na štvrtok, 24.novembra sme pozvali spevákov zo súboru Pustakerčanka z Pustých Sadov. Tentokrát sme si zvolili ako tému pesničiek " večer úcty k starším". Pustakerčanka so sebou priniesla dobrú náladu a presvedčili sme sa, že hoci poznáme veľa pesničiek, stále sa ich nájde dosť takých, ktoré nepoznáme. Proste slovenská ľudová tvorivosť je v tejto oblasti nekonečná. Hovorené slovo moderátora mal tentokrát Daniel Miženko. Básňou od Janka Jesenského nás príjemne prekvapila p. Anna Karovičová. Pekný a príjemný spoločný večer trval vyše 2 hodiny.

20. decembra 2022 sme  pripravili a zorganizoval príjemné podujatie "Vianoce Vianoce prichádzajú, privítajme ich spolu". Podujatie bolo určené našim členom, ale aj rodičom a príbuzným detí, ktoré v Detskej skupine ľudových tancov pod vedením pani Darie Štefanovičovej usilovne s radosťou a usilovne získavajú kontakt s ľudovým tancom. Pani vedúca spolu s deťmi pre nás nacvičili viac tančekov a vinšovačiek, ktoré skĺbili do pekného asi 12-minútového pásma. Následne vo svojom vystúpení Adelka Slahučková zaspievala koledu a Emka a Paulínka Lehotské nám vo dvojici zaspievali vianočnú koledu.

V tomto roku sa opäť najmä vďaka úsiliu Pavla Lehotského a p. Darie Štefanovičovej rozbehla pri našom MO činnosť Detskej skupiny ľudových tancov. Deti sa v DMS pravidelne v utorok stretávajú a pod vedením p. Štefanovičovej nacvičujú detské ľudové tančeky. Skupina má v súčasnosti cca 12 členov, detí vo veku zhruba 5-7 rokov. Za rodičov na činnosti skupiny organizačne spolupracuje pani Kukučková. Deti nás svojim vystúpením potešili na vystúpeniach v júly a v decembri, ako už bolo spomenuté.

Dôležitým faktorom informovanosti našich členov je komunikácia. V minulosti sme mali úsekových dôverníkov, ktorí osobne chodili k členom a roznášali pozvánky na podujatia. Tým, že títo naši dôverníci tiež starnú, že boli obmedzené styky medzi ľuďmi, ale aj nástupom nových komunikačných technológií sa snažíme prispôsobiť okolnostiam a hľadáme efektívne komunikačné možnosti. Snažíme sa komunikovať najmä prostredníctvom mailov, už dlhšie máme zriadenú webovú stránku www.momsga.eu a zriadili sme aj fejsbúkovú skupinu s názvom MOMS Galanta. Samozrejme sa ale snažíme aj o osobný kontakt.

Správu o hospodárení predniesla členka výboru, Danka Tummová. Správu dozorného výboru predniesla Darinka Drusková. Dozorný výbor nezistil žiadne nedostatky. 
Návrh plánu činnosti na rok 2023 predniesla Jarka Kováčová. Nosným podujatím v tomto roku bude tradičná "Vatra zvrchovanosti", ktorú plánujeme uskutočniť v priestoroch galantského amfiteátra. Hosťom podujatia bude komotný spevácky súbor ZVON zo Selenče vo Vojvodine v Srbsku.

V rozprave vystúpili

- Ľubomír Kmeť s podrobnejším popisom obsahu nosných bodov plánu činnosti MO MS na rok 2023. Osobitnú pozornosť venoval „Vatre zvrchovanosti“, ktorá sa uskutoční v areáli amfiteátra v Galante. V programe vystúpia aj Slováci zo srbského Selenča. Zdôraznil, že rok 2023 je rokom 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. V závere oboznámil prítomných, že Beáta Lehotská, členka výboru MO MS v Galante, sa vzdala tejto funkcie.

- Peter Kolek, primátor mesta Galanta – ocenil  činnosť MO MS v Galante. Vyjadril obdiv nad počtom a obsahom jednotlivých akcií.. Vzhľadom na vekové zloženie členskej základne je potrebné, aby sa členmi Matice slovenskej stali mladí ľudia. Zvýraznil, že je potrebné upevňovať vlastenectvo, hrdosť na Slovensko a slovenský národ. Súčasná doba vlasteneckým postojom nepraje.

- Pavel Lehotský – oboznámil prítomných, že 16.5.2023 bude v Dome MS v Galante vystupovať detský tanečný súbor MO MS s pásmom ku „Dňu matiek.“ V septembri 2023 sa uskutoční už 8. ročník „Po stopách národných osobností – 160 rokov Matice slovenskej“. Táto akcia je organizovaná pre žiakov II. stupňa základných škôl v Galante. Prvá zastávka tohto autobusového zájazdu bude pri pamätníku Štefana Moyzesa vo Veselom, v jeho rodnej obci. Štefan Moyzes, katolícky biskup, bol prvým predsedom Matice slovenskej. Prvý podpredseda Matice slovenskej bol Karol Kuzmány, ktorý je autorom hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“. 

 Po schválení uznesenia a záverečnom zhodnotení priebehu valného zhromaždenia MO MS  v Galante zaznel spev hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“.