Aj dnes platí, že „Vedieť čítať je základnou podmienkou pre uplatnenie svojich schopností v živote.“ Táto životná pravda však stráca na aktuálnosti, záujem o čítanie kníh pokrivkáva za záujmom o počítače, či mobily.

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante 16.6.2023, s cieľom udržať záujem o čítanie, zorganizoval 7. ročník súťaže „Čítanie z knihy rozprávok“. Do súťaže, na základe výzvy,  prihlásili svojich žiakov základné školy z Galanty /ZŠ Gejzu Dusíka, ZŠ Štefánikova, ZŠ SNP/, základná škola z Horných Salíb a z  Košút.

Súťažilo 16 žiakov v dvoch kategóriách: V prvej kategórii I. až III. ročník súťažilo 9 žiakov, v druhej IV. až V. ročník 7 žiakov.

Súťažiaci z I. kategórie čítali z knihy Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského, žiaci z II. kategórie čítali povesti z knihy Štefana Moravčíka Záhorácke povesti.

Kvalitu čítania súťažiacich žiakov, ich celkový prejav v čítaní, hodnotila 5 členná porota zložená z učiteliek, ktoré žiakov na súťaži sprevádzali.

Súťaž sa uskutočnila 16.6.2023 od 9.00 hod. v Dome Matice slovenskej v Galante. Vedúci súťažného projektu Daniel Miženko, člen výboru MO MS v Galante, v úvode oboznámil žiakov s poslaním a cieľmi činnosti Matice slovenskej v našej spoločnosti v dnešnom zložitom svete.         

Každý súťažiaci si vyžreboval poradie svojho vystúpenia i číslo rozprávky, resp. povesti, ktorú potom čítal.

V kategórii I.-III. ročník bola najúspešnejšou súťažiacou Natália Špányiková zo ZŠ SNP Galanta, na 2. mieste skončil Milan Čiernik zo ZŠ Horné Saliby, 3. miesto obsadil Michal Holečka zo ZŠ Gejzu Dusíka Galanta.

V kategórii  žiakov IV.-V. ročníka bol najúspešnejším súťažiacim David Zrok zo ZŠ Horné Saliby, za ním nasledovala Karin Mia Bíliková zo ZŠ SNP Galanta, tretie miesto obsadila Dominika Kollárová zo ZŠ Štefánikova ul., Galanta.

Úroveň čítania všetkých súťažiacich hodnotili aj súťažiaci samotní. Najlepšie čítajúcim súťažiacim, s výborným prejavom, bol podľa žiakov Michal Holečka zo ZŠ G. Dusíka Galanta, žiak II. ročníka.  

Traja najúspešnejší z I. i II. kategórie boli odmenení diplomami od  MO MS Galanta, zaujímavou knihou i sladkým potešením.

Osobitný diplom i vecnú cenu dostal aj najlepšie čítajúci žiak Michal Holečka.

Drobným darčekom, keramickou vázičkou, boli odmenení aj členovia poroty.  

Vedúci projektu v závere odovzdal diplom za účasť aj tým súťažiacim, ktorí nedosiahli na medaily.

Po ukončení 7. ročníka súťaže „Čítanie z knihy rozprávok“ žiada sa skonštatovať /po porovnaní počtu súťažiacich žiakov v jednotlivých ročníkoch/, že túžba čítať knihy, túžba dosiahnuť dobrú úroveň v čítaní, sa výrazne mení. V 7. ročníku súťaže sa zúčastnilo najmenej žiakov z doterajších ročníkov.

Na záver patrí poďakovanie  Mestu Galanta za finančnú pomoc  organizátorom súťaže.

Organizátori: Daniel Miženko